Diagnosis de situació

Analitzem els aspectes clau de la cultura preventiva de la seva organització:

  • Els instruments per a la prevenció, o què té l'organització?. Són les polítiques de seguretat, els procediments, reglament, l'estructura organitzativa, els sistemes de gestió, control i comunicació.
  • El clima de seguretat i salut, o què pensen i senten les persones de l'organització?. Són les actituds, percepcions i valors individuals i col·lectius.
  • Els comportaments, o què fan les persones?. Són les accions i conductes relacionades amb la seguretat i salut en el treball, i amb el lideratge de la direcció i els comandaments.

Aquesta anàlisi ens permet caracteritzar la cultura preventiva de l´empresa i valorar l´impacte que tenen els aspectes clau en la seguretat i salut de les seves activitats El diagnòstic es complementa amb una anàlisi DAFO per l´estratègia per a la prevenció de conductes de riscos en el treball.

L'abast de la diagnosi és orientable cap a totes les actuacions preventives en general o a una part d'elles, com a preàmbul d'una primera intervenció o com una revisió periòdica de l'acompliment destinada a facilitar la millora contínua.

Per a recaptar la informació necessària que requereix la diagnosi apliquem les tècniques que en cada cas es considerin més apropiades, com ara les observacions guiades de camp, entrevistes, grups d'opinió, anàlisi de la documentació i enquestes.